Dasbodha Dashak 6 to 10


Dashak Sahava

1) Samas Pahila Dev Shodhan 26/07/2017 Samarth Ramdas

2) Samas Dusara Brahmapavan Nirupan 28/07/2017 Samarth Ramdas

3) Samas Tisara Mayodbhav Nirupan 30/07/2017 Samarth Ramdas

4) Samas Choutha Brahma Nirupan 1/8/2017 Samarth Ramdas

5) Samas Pachava  MayaBrahma Nirupan 3/8/2017 Samarth Ramdas

6) Samas Sahava Shrusthi Kathan 5/8/2017 Samarth Ramdas 

7) Samas Satava SagunBhajan 7/8/1017 Samarth Ramdas

8) Samas Aathava Drushya Nirupan 9/8/2017 Samarth Ramdas

9) Samas Navava  SarShodhan 11/8/2017 Samarth Ramdas

10) Samas Dahava Anurvachya 13/8/2017 Samarth Ramdas

Dashak Satava

1) Samas Pahila Mangalacharan 15/8/2017 Samarth Ramdas

2) Samas Dusara Brahma Nirupan 17/8/2017 Samarth Ramdas
Post a Comment