Dasbodh Dashak 11 to 15

Dasbodh 

Dashak 1 to 5

Dashak  6 to 10

Dashak 11

1) Samas 1 Siddhanta Nirupan 11/1/2018  Samarth Ramdas

2) Samas 2 ChatvarDev Nirupan 14/1/2018 Samarth Ramdas 

3) Samas 3 Shikavan Nirupan 16/1/2018 Samarth Ramdas

4) Samas 4 SarasarVivek Nirupan 18/1/2018 Samarth Ramdas

5) Samas 5 Rajkaran Nirupan 21/1/2018 Samarth

6) Samas 6 Mahant Lakshan 23/1/2018 Samarth
Post a Comment