Dasbodha


Dashak Pahila 
1)  Samas Pahila 2/12/2016 GranthaRambha Samarth Ramdas

2) Samas Dusara 4/12/2016 Ganesh Stavan Samarth Ramdas

3) Samas Tisara 6/12/2016 Sharada Stavan Samarth Ramdas

4) Samas Choutha 8/12/2016 Sadguru Stavan Samarth Ramdas

5) Samas Pachava 11/12/2016 Sant Stavan Samarth Ramdas


6) Samas Sahava   12/12/2016 ShroteJan Stavan Samarth Ramdas  

7) Samas Satava 14/12/2016 Kaveshwar Stavan  Samarth Ramdas 

8) Samas Athava 16/12/2016 Sabha Stavan Samarth Ramdas

9) Samas Navava 18/12/2016 Parmarth Stavan Samarth Ramdas

10) Samas Dahava 20/12/2016 NardehStavan Niupan Samarth Ramdas

Dashak Dusara

1) Samas Pahila 22/12/2016 Moorkha Lkshan Samarth Ramdas

2) Samas Dusara 24/12/2016 Uttam Lakshan Samarth Ramdas

3) Samas Tisara 26/12/2016 Kuvidya Lakshan Samarth Ramdas

4) Samas Chautha 28/12/2016 BhaktiNirupan Smarth Ramdas

5) Samas Pachava 30/12/2016 Rajogun Lakshan Samarth Ramdas7)

6) Samas Sahava 1/1/2017 Tamogun Lakshan Samarth Ramdas

7) Samas Satva 3/1/2017 Satvagun Lakshan Samarth Ramdas

8) Samas Aathava 5/1/2017 Sadvidya Nirupan Samarth Ramdas

9) Samas Navava 7/1/2017 Virakta Lakshan Samarth Ramdas

10) Samas Dahava 9/1/2017 Padhata MoorkhaLakshan Samarth Ramdas

Dashak Tisara

1) Samas Pahila 11/1/2017 JanamDukha Nirupan Samarth Ramdas

2) Samas Dusara 4/04/2017 Swaguna Pariksha A Samarath Ramdas

3) Samas Tisara   7/04/2017  Swaguna Pariksha B Samarath Ramdas

4) Samas Choutha 18/04/2017 Swaguna Pariksha C Samarath Ramdas 

5) Samas Pachava 22/04/207 Swaguna Pariksha D Samarath Ramdas  

6) Samas Sahava 26/04/2017 Aadhyatmik Tap Samarath Ramdas

7) Samas Satva    29/04/2017 Aadhibhutik Tap Samarth Ramdas
Post a Comment